Registreer

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Vijf Invest BVBA, Parklaan 56, 2300 Turnhout
(hierna Simply Wine ).


Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Vijf Invest  BVBA, met zetel te B-2300 Turnhout,Parklaan 56 ingeschreven onder BTW nummer BE 0.829.997.029 hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen, met levering voorzien in België. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling
Bestellingen via de website van Simply Wine geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Simply Wine heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

Bestellingen plaatst u per doos van 6 flessen.

Bestellingen worden alleen geleverd in België.

Verzakingsbeding
De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Simply wine  de aankoopprijs terug zal betalen.

Alcohol & Verantwoordelijkheid
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Contractpartij
Wij verkopen alleen aan:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten met zetel in België. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Levering
Voor levering binnen België worden bezorgkosten in rekening gebracht.

De levering geschiedt binnen de 10 dagen na ontvangst van een volledig en correcte bestelling, tenzij anders vermeld bij de tekoopaanbieding of op de orderbevestiging. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing Simply Wine hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Simply Wine is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de  levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Prijzen
De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van proefpakketten per proefpakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt. Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 Liter inhoud.

Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%) en verpakkingsheffing.

Simply Wine heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Simply wine  prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).

Alle aanbiedingen van Simply Wine zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst en verzonden ontvangt u per e-mail een opdrachtbevestiging en een factuur. Vervolgens wordt de bestelling bij u thuis afgeleverd.

Betalingen gebeuren met levering onder rembours. Bij een levering onder rembours,  betaalt u uw bestelling op het moment van aflevering. U betaalt het aankoopbedrag rechtstreeks aan de chauffeur van de bezorgdienst op het moment dat u de bestelling in ontvangst neemt. In sommige gevallen kan, enkel na schriftelijke toestemming, of toestemming via E-mail, er afgesproken worden om de factuur niet onder rembours te betalen. Indien dit het geval is vervalt de factuur na 30 dagen.

 Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Simply Wine  te worden gemeld.

Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Simply Wine zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat Simply Wine tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

De bedragen van onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting. In geval van niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met 15% met een minimum van 20 euro voor schadevergoeding en renteverlies, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van betwisting zijn alleen de Turnhoutse rechtbanken bevoegd deze te beoordelen.

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Simply wine  zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Simply Wine.

Garantie
Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 7 dagen na levering Simply wine hiervan per e-mail in kennis te stellen.

Alle geleverde wijnen vallen onder de Simply Wine-garantie. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij om de wijn te laten ophalen (niet zelf retourneren!) door Simply Wine, onder de volgende voorwaarden:
- de klant dient zich per e-mail in contact te stellen met onze klantendienst (info@simplywine.be),
- enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. De klant mag uit slechts één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie.
- voor de retourzending brengen wij € 0,65 per fles in rekening.
Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 30 dagen na ophaling door Simply Wine teruggestort op de door de klant aangeduide bankrekening bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiële betaling aan Simply Wine heeft verricht.

Let op: de gefactureerde verzendkosten blijven ook bij ophaling van de goederen steeds verschuldigd.

Overmacht
Simply wine  is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Simply Wine niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer
Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Simply Wine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Simply Wine. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van Simply Wine  zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar info@simplywine.be . Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij simply wine, op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en Simply Wine  de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Turnhout bevoegd.

Production by www.ajouta.be